LEPEZA je osnovana 10.10.2006.

U svom programu od 2006. do 2017.g. u sklopu folklorne grupe ima koreografije za djecu: „Oza cibe oz“ (Podravina) „Svati“ (Posavina), „Oj igrišće plandovišće“ (Slavonija), „Nedijelja fašienska“ (Međimurje), „Vuk i liseca“ (Pokupje), „Dil dil duda“ (Međimurje), „Ivančice“ (Pokupje), „Dan u Zagorju“ (Zagorje), „Baba luta“ (Podravina), „Posavačko dete“ (Posavina), „Kiša“ (Pokupje).

  • 2009. osvajamo 1. mjesto na natjecanju najbolje dječje koreografije u organizacijei FOKA-e, s koreografijom „Dil dil duda“. S dramskom grupom smo ostvarili i izveli predstavu „Ljubav tvoja slađa je od vina“
  • 2010. predstava „Danu prođi“ – kazalište sjena i neverbalno kazalište koja je na Smotri kazališnih amatera proglašena za najbolju te godine.
    Koreografiju „Ivančice“ na Smotri dječjeg folklora karlovačke županije odabiru za izvođenje na Dječjim vinkovačkim jesenima.
  • 2012. osmislili smo i odigrali lutkarsku predstavu „Lica lisica“.
  • 2014. postavljamo na scenu prvi dječji folklorni mjuzikl: „Mjuzikel – o životu i inim stvarima“ koji nailazi na pozitivan odjek kod publike, posebice djece.
  • 2015. uvježbali smo i snimili materijal za prvi dječji etno cd „srETHNO dijete“ koji je izdan u diskografskoj kući Shansonfest tijekom travnja 2016.g.
  • 2017. osnovali smo Dramski studio UO Lepeze pod vodstvom dramskih pedagogica Bogdanke Conjar i Matilde Marković

Svake godine obilježavamo Svjetski dan plesa organizacijom koncerta dječjeg folklora.

DSCI0255
Djelujemo na području grada Karlovca.
Bavimo se kreativnim odgojem djece i mladih kroz rad različitih radionica umjetničkog sadržaja.

Umjetnički voditelj:
Danijela Jurac
Koreografije:
Danijela Jurac
Tomislav Jozić (glazbeni aranžmani)

Od školske godine 2016./2017. osnivamo Dramski studio Lepeze koji vode dramske pedagoginje Bogdanka Conjar i Matilda Marković. Radionice se odvijaju u prostoru OŠ Banija i Gradske četvrti Grabrik.

Donatori: Feropapir Karlovac, C.I.A.K., Karlovačka pivovara, Čistoća Karlovac, Erste bank, C.I.O.S. d.o.o., TZ grada Karlovca

Projekte Lepeze također podržava Grad Karlovac kroz natječaje: Javne potrebe u kulturi, Gradovi i općine prijatelji djece, te Udruge civilnog društva.

STATUT UMJETNIČKE ORGANIZACIJE LEPEZA

Na temelju članka 11. i 12., Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“, broj 43/96, 44/96, 127/00 i 177/04) osnivači umjetničke organizacije Tomislav Jozić i Danijela Jurac, prihvatili su dana 04.10.2006. godine:

STATUT UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

„Lepeza“

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se: naziv umjetničke organizacije, sjedište umjetničke organizacije, pečat, djelatnost umjetničke organizacije, način obavljanja djelatnosti, predstavljanje i zastupanje, stjecanje i prestanak članstva, način upravljanja, međusobni odnosi članova, stjecanje imovine i odgovornost za obveze umjetničke organizacije te prestanak rada umjetničke organizacije i raspodjela njezine imovine.

Članak 2.

Naziv umjetničke organizacije glasi: Umjetnička organizacija „Lepeza“
Skraćeni naziv: „Lepeza“

Članak 3.

Sjedište umjetničke organizacije: Bohinjska 17, 47 000 Karlovac

Članak 4.

Pečat umjetničke organizacije je kružnog oblika, promjera 38 mm.
Unutar pečata ispisan je tekst: Umjetnička organizacija „Lepeza“ oko tri dječje ruke koje čine lepezu u centru pečata.

Osim pečata umjetnička organizacija „Lepeza“ upotrebljavati će i logotip čiji izgled i sadržaj utvrđuju osnivači i članovi svojom odlukom.

Članak 5.

Umjetnička organizacija „Lepeza“ je neprofitna pravna osoba i može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana.
Djelatnost „Lepeze“ je: glazbeno – scensko stvaralaštvo.

Način obavljanja djelatnosti je:
– pripremanje i izvođenje glazbeno – scenskih djela,
– pripremanje i izvođenje programa u području suvremenog plesa i folklora
– pripremanje i izvođenje tradicionalnih hrvatskih glazbenih djela na tamburama i ostalim tradicijskim instrumentima (gajde, diple, šurle, dvojnice, sopile, lijerica,…)
– stvaranje i izlaganje likovno – scenskih djela
– obavljanje drugih poslova koji su potrebni za ostvarivanje programa umjetničke organizacije

Članak 6.

Umjetničku organizaciju „Lepeza“ predstavlja i zastupa umjetnički voditelj.
Umjetnički voditelj:
– odgovoran je za rad i djelovanje umjetničke organizacije,
– utvrđuje program rada i razvoja Umjetničke organizacije,
– utvrđuje izmjene i dopune Statuta,
– upravlja imovinom,
– podnosi izvješća,
– potvrđuje pokretanje rada novih radionica,
– odlučuje o prijemu u članstvo,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
– obavlja ostale poslove predviđene Statutom i pozitivnim pravnim propisima.

Članak 7.

Umjetnički voditelj može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji.
Punomoćnik može zastupati samo u granicama ovlasti iz punomoći.

Članak 8.

Članovi Umjetničke organizacije „Lepeza“ mogu biti umjetnici.
Međusobni odnosi članova Umjetničke organizacije „Lepeza“ uređuju se posebnim ugovorom.

Članak 9.

Umjetnička organizacija „Lepeza“ može angažirati tehničko, pomoćno osoblje i vanjske suradnike potrebne za ostvarenje umjetničkih djela iz programa.
Međusobna prava i obaveze Umjetničke organizacije „Lepeza“ i tehničkog, pomoćnog osoblja i vanjskih suradnika uređuju se posebnim ugovorom.

Članak 10.

Sredstva za rad osiguravaju se iz:

– prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti
– darova, sponzorstava
– iz proračuna Republike Hrvatske i jedinica lokalne uprave i samouprave
– drugih dopuštenih načina

Umjetnička organizacija „Lepeza“ odgovara za obveze svojom imovinom.

Članak 11.

Umjetnička organizacija „Lepeza“ prestaje radom u slijedećim slučajevima:

– odlukom osnivača o prestajanju postojanja umjetničke organizacije
– u drugim slučajevima predviđenim zakonom

Rješenje o prestanku postojanja umjetničke organizacije donosi Ministarstvo kulture, te se istim rješenjem određuje i njezino brisanje iz registra.

Članak 12.

Posebnim ugovorom između osnivača odredit će se povrat imovine koju su njezini osnivači unijeli u umjetničku organizaciju i to u slučaju prestanka članstva nekog od njih ili prestanka postojanja umjetničke organizacije.

Članak 13.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, kojim umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost i počinje s radom.